Diensten


Novaspring staat voor je klaar om advies te bieden bij vraagstukken over natuur, landschap, water en erfgoed. Van initiatief tot oplevering en beheer werken we voor het gewenste eindresultaat. Onze opdrachtgevers zijn terreinbeherende organisaties, overheden, waterschappen, stichtingen en particulieren.

   Planvorming

Een breed gedragen en haalbaar plan maken

Het beleid staat vast en de eerste schetsen liggen op tafel. Tijd om uw ideeën verder uit te werken tot een breed gedragen plan en toekomstbestendig project. Na het in kaart brengen van uw wensen en eisen gaan we concreet aan de slag. We laten aanvullende onderzoeken uitvoeren, brengen de kosten in beeld en werken samen met alle betrokken partijen toe naar een realistisch en uitvoerbaar plan. Ook denken we graag mee over beheer en onderhoud voor duurzame instandhouding.
U kunt bij Novaspring terecht voor:
 • Inrichtingsplannen
 • Digitale kaarten (GIS/Qgis/CAD)
 • Ontwerpen (SO, VO, DO)
 • Conditionerende onderzoeken
 • Kostenramingen (SSK-systematiek)
 • Vergunningen en ontheffingen
 • Subsidies
 • Beheerplannen
Terug naar werkvelden

   Contract & aanbesteding

Een helder uitvoeringscontract geeft houvast

Het plan is klaar. Maar voordat de schep in de grond kan, is het belangrijk dat de aannemer weet wat er precies verwacht wordt. Daarvoor leggen we heldere kaders en eisen over uitvoeringslocaties, terreinomstandigheden en materialen etc. vast. In een praktisch, leesbaar en vooral haalbaar uitvoeringscontract. Dat geeft houvast in het aanbestedingstraject om verschillende aannemers voor werk in uitvoering te benaderen.

Na de gunning van het werk liggen de afspraken tussen u en de aannemer vast en kan het echte buitenwerk starten. Zonder vervelende verrassingen achteraf. Ook tijdens de uitvoeringsfase biedt het uitvoeringscontract houvast. Voor u en voor de aannemer.
Novaspring helpt u met:
 • Uitvoeringsontwerpen
 • RAW- bestekken
 • Werkomschrijvingen
 • UAV GC-contracten
 • Directieramingen
 • V&G-plannen
 • Aanbestedingen (prijs/BPKV)
 • Beheercontracten
Terug naar werkvelden

   Uitvoering & begeleiding

Samen gaan voor werk in uitvoering

De plannen zijn rond, de aannemer staat klaar. De uitvoeringsfase kan starten. Een boeiende fase, en tegelijk ook spannend. Nu komt alles bij elkaar en wordt alles wat zorgvuldig is voorbereid heel tastbaar. We snappen dat de (financiële) belangen groot zijn, de planning strak is en we beseffen dat we werken in kwetsbare natuur. Als ervaren directievoerders en toezichthouders helpen we u verder en werken we samen naar het gewenste resultaat.
Novaspring begeleidt u in de uitvoering:
 • Directie UAV
 • Toezicht UAV
 • Besteksadministratie
 • Ecologische begeleiding
 • Omgevingsmanagement
Terug naar werkvelden

   Beheer

Beheer helemaal onder controle

Met het juiste beheer houden we natuur, landschap en monumenten in stand. Voor vandaag en voor volgende generaties. En dan hebben we het over regulier beheer en overgangsbeheer na restauratie of inrichting.

Altijd een spanningsveld tussen kosten, resultaat en opbrengsten. Door beheer slim in te richten, houdt u de kosten overzichtelijk en onder controle. Daarom helpen we eigenaren en beheerders met werk- en beheerkaarten, praktische beheer- en onderhoudsplannen en subsidies. Novaspring kan ook als groene rentmeester optreden en alle praktische en administratieve zaken voor u regelen.
Novaspring neemt u werk uit handen:
 • Beheerkaarten
 • Praktische beheerplannen
 • Kostenramingen (SSK)
 • Subsidies
 • Beheeradministratie
 • Beheercontracten
 • Uitvoeringsbegeleiding
Terug naar werkvelden