Natura 2000-herstelmaatregelen in de Wieden

  • Opdracht: Ontwerpen, contracten, aanbestedingen en uitvoeringsbegeleiding
  • Gebied: N2000 gebied de Wieden
  • Opdrachtgever: Natuurmonumenten de Wieden

Het Natura 2000-gebied de Wieden is een van de grootste laagveen-natuurgebieden van Nederland. De diversiteit, kwaliteit en omvang van kenmerkende laagveen-natuur staat flink onder druk als gevolg van verzuring, verdroging en te hoge stikstofdepositie. De belangrijkste knelpunten zijn versnelde verlanding en verbossing, en een gebrek aan jonge verlandingsstadia.

Om waardevolle en tegelijkertijd ook kwetsbare habitattypen zoals trilveen, veenmosrietland, galigaanmoeras en blauwgraslanden te behouden en te versterken zijn herstelmaatregelen nodig.

Op basis van het Natura 2000-beheerplan hebben wij samen met de beheereenheid van Natuurmonumenten gewerkt aan de voorbereiding en realisatie de volgende vier projecten:

Voor deze vier projecten stelden wij in samenwerking met NAWI-ngo de uitvoeringsontwerpen en RAW-bestekken op en begeleidden wij vier meervoudig onderhandse aanbestedingen. Tijdens de uitvoeringsfase zijn we bij de projecten M13, D, F3 en M14 betrokken als directievoerder UAV. Bij het project M4b verzorgen we het dagelijks toezicht UAV.


Image