Beekherstel op de Enschedese stuwwal

  • Opdracht: Ontwerpen, contracten, aanbestedingen en uitvoeringsbegeleiding
  • Gebied: Diverse natuurterreinen van Landschap Overijssel rondom Enschede
  • Opdrachtgever: Landschap Overijssel

De verdroging van het landschap op de hoge zandgronden in Oost-Nederland is een groot probleem. Watervoorraden en de aanvulling van grondwater zijn beperkt door de afhankelijkheid van hemelwater. Om het water langer vast te houden en de sponswerking van de bodem beter te benutten voeren verschillende partijen, via het programma Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON), maatregelen uit om verdere verdroging te voorkomen. Landschap Overijssel is één van deze partijen.

In opdracht van landschap Overijssel hebben wij samen met de beheerder, ecologen, cultuurhistorisch specialist van Landschap Overijssel én de adviseurs en gebiedsbeheerders van waterschap Vechtstromen herstelmaatregelen bepaald voor vijf beektracés op de Enschedese stuwwal. Deze beektracés liggen binnen de grenzen van de natuurterreinen van Landschap Overijssel en zijn leggerwatergangen van het waterschap Vechtstromen. Het gaat om de terreinen Smalenbroek, Groot Brunink, Holthuis, Hof Espelo en de Lonnekerberg.

Op basis van onze ontwerpen heeft Arcadis een hydrologische effectberekening uitgevoerd om wateroverlast op eigendommen van derden uit te sluiten. Hierna hebben wij de maatregelen, zoals het verondiepen van beekbodems en de aanleg van vispasseerbare waterbouwkundige constructies, uitgewerkt en vastgelegd in uitvoeringsontwerpen en RAW-bestekken. In het ontwerp om de hydrologie maximaal te verbeteren hebben we ook maatregelen bedacht om de ecologische uitgangssituatie te optimaliseren. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van (dood) hout, takhoutpakketten, vispasseerbare drempels, cascades en grindpakketten.

Na de aanbestedingsfase zijn we in het najaar van 2021 gestart met de eerste uitvoeringsfase in de gebieden Holthuis, Smalenbroek en Groot Brunink. Tijdens de uitvoering verzorgden wij directie en toezicht UAV namens Landschap Overijssel en borgden we ook de cultuurhistorische waarden samen met Martijn Horst, specialist erfgoed Landschap Overijssel. De volgende uitvoeringsfase starten we in de zomer van 2022 op voor de uitvoering op Hof Espelo en de Lonnekerberg.

Zie ook:

Natuurterreinen klimaatbestendig met ZON (landschapoverijssel.nl)

 


Image