Houtige opslag verwijderen uit N2000-gebied het Fochteloërveen

  • Opdracht: inventarisatie 400 hectare, GIS-analyses, RAW-bestek, Europese aanbesteding, Directie UAV
  • Gebied: N2000 Fochteloërveen
  • Opdrachtgever: Natuurmonumenten Fochteloërveen

Het Fochteloërveen is één van de laatste hoogveengebieden van Europa, en met 1500 ha hoogveenlandschap één van de grootste veengebieden van Nederland. Vooruitlopend op het project Toekomstbestendig Fochteloërveen, waarbij het hydrologische systeem wordt verbeterd, hebben wij de eerste stap gezet. Snelgroeiende soorten zoals berk, trosbosbes en pijpenstrootje profiteren van hoge stikstofdepositie in het gebied en de gevolgen van klimaatverandering. Onder andere berkenopslag zorgt voor veel verdamping waardoor het veen verdroogt. Een goede waterhuishouding is een cruciaal element voor deze hoogveengebieden.

Wij hebben voor Natuurmonumenten 400 hectare opslag geïnventariseerd en met GIS-analyses in beeld gebracht. Voor het verwijderen van de opslag hebben we een RAW-bestek opgesteld en openbaar Europees aanbesteed. Door naast het bestek te schrijven ook als directievoerende partij bij de uitvoering betrokken te blijven hebben we, samen met aannemer Dolmans, het beste resultaat gerealiseerd voor Natuurmonumenten. De komende jaren pakt Natuurmonumenten het hydrologische systeem verder aan en wordt het gebied natter. De opslag krijgt dan minder kans om zich opnieuw te vestigen.

Zie ook: https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/fochteloerveen/projecten/achtergrondinformatie-fochteloerveen-toekomstbestendig

 


Image