Verbeteren ecologische kwaliteit leggerwatergangen

  • Opdracht: Opstellen watervisie en natuurbeheerplan voor leggerwatergangen
  • Gebied: Natuur- en cultuurterreinen van Utrechts Landschap regio noord binnen beheergebied Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)
  • Opdrachtgever: Utrechts Landschap

Voor het beheer van leggerwatergangen binnen terreinen van Utrechts Landschap hebben we een watervisie opgesteld. Deze visie is in samenwerking met de boswachters en ecoloog van Utrechts Landschap en specialisten van HDSR tot stand gekomen. De hoofddoelen zijn het verbeteren van de ecologische waarden en de waterkwaliteit in leggerwatergangen door aangepast beheer. Het eindproduct is een heldere en praktische watervisie met een natuurbeheerplan geworden, waarin de hoge kwaliteitsdoelen van Utrechts Landschap voor het oppervlaktewaterbeheer zijn geborgd. In de watervisie is de huidige situatie geanalyseerd en zijn kaders uiteengezet waarbinnen boswachters en ecologen veel vrijheid krijgen voor het uitvoeren van het beheer. Waar mogelijk is de schouwplicht helemaal komen te vervallen. Hierdoor is in die watergangen een extensiever beheer mogelijk geworden en is ook de administratieve last voor het Hoogheemraadschap verkleind.

Om de boswachters van Utrechts Landschap handvatten te bieden voor de toekomstige beheerwerkzaamheden en -frequenties, is samen met hen een praktisch natuurbeheerplan met waterbeheerkaarten opgesteld. In dit natuurbeheerplan zijn mede op basis van hun expertise de werkzaamheden, locaties, frequenties en hoeveelheden per jaar vastgelegd. Met dit beheerplan ontstaat overzicht, kan tijdig budget worden vastgesteld en wordt de administratieve last voor de boswachters verder verkleind.

Het is mooi om te zien dat de doelen en ideeën van Utrechts Landschap en HDSR al snel dicht bij elkaar bleken te liggen. De prettige samenwerking heeft geresulteerd in het behalen van afzonderlijke én gezamenlijke doelen.


Image