Projectplannen Programma Natuur en Natuurpact

  • Opdracht: Opstellen 11 projectplannen voor het Programma Natuur en 1 cofinancieringsplan voor Natuurpact
  • Gebieden: N2000 gebieden: Nieuwkoopse plassen, Duinen van Goeree en Kwade Hoek, Voornes Duin
  • Opdrachtgever: Natuurmonumenten Zuid Holland, beheereenheid Nieuwkoopse Plassen en Zuid-Hollandse Eilanden

De provincie Zuid-Holland geeft beheerders van N2000 gebieden de mogelijkheid om subsidie en cofinanciering aan te vragen voor de instandhouding en verbetering van natuurwaarden binnen N2000 gebieden. Hiervoor zijn de Programma’s Natuur en Natuurpact opgezet. Deze zijn gericht op onderzoek, monitoring, proefprojecten en beheermaatregelen.

Samen met de twee beheereenheden van Natuurmonumenten hebben wij 11 projectplannen en 1 cofinancieringsplan opgesteld. De project- en cofinancieringsplannen zijn volgens ons format opgebouwd, waarin de aanleiding, probleemstelling, doelen, risico’s en benodigde maatregelen zijn beschreven. Ter onderbouwing van de subsidieaanvraag door Natuurmonumenten hebben wij de kosten geraamd in een SSK-model en zijn de werkzaamheden uitgezet in een kwartalenplanning. Met deze projectplannen kan Natuurmonumenten de aanvragen indienen bij de provincie. Na het toekennen van de bijdragen worden de projecten in de periode 2022 tot en met 2025 uitgevoerd.

Het ultieme doel van de maatregelen en onderzoeken in de projectplannen is de uitbreiding van het oppervlak kwalificerende habitattypen en de verbetering in kwaliteit van habitattypen zoals veenmosrietland, trilvenen, grijze duinen en vochtige duinvalleien. De bijdrage vanuit het Programma Natuur en Natuurpact is een belangrijk anker voor het behalen van de doelen.

Ondanks de hoge tijdsdruk hebben we niet hoeven inleveren op de kwaliteit en het detailniveau van de projectplannen. Samen met beheerders, ecologen en programmamanagers hebben we het eerste doel behaald.


Natuurmonumenten projectplannen