Stormpad Breeveen

Opdracht: Projectmanagement, ontwerp, ontwerp en berekeningen constructies, communicatie, fondsen, contract, directie Gebied: Breeveen te Leersum Opdrachtgever: Utrechts Landschap In juni 2021 trof een valwind het gebied Breeveen bij Leersum waarbij 16 hectare bos is weggevaagd. Er wordt geen beheer uitgevoerd; een nieuw bosreservaat ontstaat. Door niet in te grijpen krijgt de biodiversiteit een grote impuls. Om recreanten deel uit te …

Werkomschrijvingen beheer

Opdracht: Vertalen van beheer op regie naar werkomschrijvingen en het borgen van terreinkennis van de boswachters Gebied: Salland en de Achterhoek met landgoederen als Velhorst en Hackfort Opdrachtgever: Natuurmonumenten Salland en de Achterhoek De vergaarde terreinkennis van de boswachters vertalen wij naar praktische werkomschrijvingen die bestaan uit een beschrijving van de werkzaamheden die weergegeven worden in kaarten, een inschrijfstaat, raming …

Beheercontracten voor natuurbeheer in polder de Noordwaard

Opdracht: Opstellen beheercontracten voor hooilanden en waterlopen in de Noordwaard Gebied: polder de Noordwaard Opdrachtgever: Staatsbosbeheer Polder de Noordwaard, eigendom van Rijkswaterstaat en sinds kort in beheer van Staatsbosbeheer, is ruim 3000 ha groot en grenst aan het Natura 2000-gebied de Biesbosch. Tussen 2009 en 2015 is het gebied via het programma ‘Ruimte-voor-de-Rivier’ ingericht als doorstroomgebied. Bij hoogwater in de …

Natura 2000-herstelmaatregelen in de Wieden

Opdracht: Ontwerpen, contracten, aanbestedingen en uitvoeringsbegeleiding Gebied: N2000 gebied de Wieden Opdrachtgever: Natuurmonumenten de Wieden Het Natura 2000-gebied de Wieden is een van de grootste laagveen-natuurgebieden van Nederland. De diversiteit, kwaliteit en omvang van kenmerkende laagveen-natuur staat flink onder druk als gevolg van verzuring, verdroging en te hoge stikstofdepositie. De belangrijkste knelpunten zijn versnelde verlanding en verbossing, en een gebrek …

Beekherstel op de Enschedese stuwwal

Opdracht: Ontwerpen, contracten, aanbestedingen en uitvoeringsbegeleiding Gebied: Diverse natuurterreinen van Landschap Overijssel rondom Enschede Opdrachtgever: Landschap Overijssel De verdroging van het landschap op de hoge zandgronden in Oost-Nederland is een groot probleem. Watervoorraden en de aanvulling van grondwater zijn beperkt door de afhankelijkheid van hemelwater. Om het water langer vast te houden en de sponswerking van de bodem beter te …

Houtige opslag verwijderen uit N2000-gebied het Fochteloërveen

Opdracht: inventarisatie 400 hectare, GIS-analyses, RAW-bestek, Europese aanbesteding, Directie UAV Gebied: N2000 Fochteloërveen Opdrachtgever: Natuurmonumenten Fochteloërveen Het Fochteloërveen is één van de laatste hoogveengebieden van Europa, en met 1500 ha hoogveenlandschap één van de grootste veengebieden van Nederland. Vooruitlopend op het project Toekomstbestendig Fochteloërveen, waarbij het hydrologische systeem wordt verbeterd, hebben wij de eerste stap gezet. Snelgroeiende soorten zoals berk, …

Rijksmonumentale tuin Welgelegen in oude glorie hersteld

Opdracht: Contractvorming, aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding bij de restauratie van de rijksmonumentale tuin ‘Veenborg Welgelegen’ Gebied: Veenborg Welgelegen, Sappemeer Opdrachtgever: Stichting het Groninger Landschap Wij hebben de restauratie namens Het Groninger Landschap van de rijksmonumentale tuin van de Veenborg Welgelegen in Sappemeer van subsidie, ontwerp, tot en met het borgen van de instandhouding begeleid. De omgrachte tuin en de buitenruimtes van …

Nieuwe natuur & Natte landnatuur in Gelderland

Opdracht: Projectleiding, opstellen ontwerpen en uitvoeringscontracten, begeleiden vergunningprocedures en onderzoeken, en uitvoeringsbegeleiding voor de inrichting van nieuwe natuur in de provincie Gelderland Gebied: De Reeënberg, Beekbergerwoud en het Weteringsebroek, Gelderland Opdrachtgever: Natuurmonumenten, Beheereenheid Zuid-Veluwe & IJsselvallei en Noord-Veluwe De provincie Zuid-Holland geeft beheerders van N2000 gebieden de mogelijkheid om subsidie en cofinanciering aan te vragen voor de instandhouding en verbetering …

Projectplannen Programma Natuur en Natuurpact

Natuurmonumenten projectplannen

Opdracht: Opstellen 11 projectplannen voor het Programma Natuur en 1 cofinancieringsplan voor Natuurpact Gebieden: N2000 gebieden: Nieuwkoopse plassen, Duinen van Goeree en Kwade Hoek, Voornes Duin Opdrachtgever: Natuurmonumenten Zuid Holland, beheereenheid Nieuwkoopse Plassen en Zuid-Hollandse Eilanden De provincie Zuid-Holland geeft beheerders van N2000 gebieden de mogelijkheid om subsidie en cofinanciering aan te vragen voor de instandhouding en verbetering van natuurwaarden …

‘Overplaats’ van buitenplaats Over-Holland krijgt aandacht

Opdracht: procesbegeleiding, vergunningen, uitvoeringsontwerp, contract en uitvoeringsbegeleiding voor de restauratie van de ‘overplaats’ van buitenplaats Over-Holland Gebieden: Buitenplaats Over-Holland, Nieuwersluis Opdrachtgever: Het Utrechts Landschap Tussen Breukelen en Nieuwersluis, ingeklemd tussen de Vecht en het Amsterdams Rijnkanaal, ligt de rijksmonumentale buitenplaats Over-Holland. Het hoofdhuis aan de oostzijde van de Rijksstraatweg is particulier eigendom. Het ‘Overpark’ aan de westkant van de Rijksstraatweg …

Verbeteren ecologische kwaliteit leggerwatergangen

Opdracht: Opstellen watervisie en natuurbeheerplan voor leggerwatergangen Gebied: Natuur- en cultuurterreinen van Utrechts Landschap regio noord binnen beheergebied Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) Opdrachtgever: Utrechts Landschap Voor het beheer van leggerwatergangen binnen terreinen van Utrechts Landschap hebben we een watervisie opgesteld. Deze visie is in samenwerking met de boswachters en ecoloog van Utrechts Landschap en specialisten van HDSR tot stand …